उत्पादन प्रक्रिया

原材料
拉丝
冷镦
光球

कच्चा पद्दार्थ

तार रेखाचित्र

चिसो हेडिंग

फोटोस्फीयर

热处理
硬磨
分选
初研 精研

तातो उपचार

हार्ड पीस

क्रमबद्ध गर्दै

प्रारम्भिक अनुसन्धान र गहन अनुसन्धान

清洗
光电
终检
包装

सफा

फोटोइलेक्ट्रिसिटी

अन्तिम निरीक्षण

प्याकिंग